Offerworpen

Verschillende offerworpen

offerworpen – Tomoe Nage (1e)

 

 

offerworpen-Tomoe Nage (1e)

 

 

 

offerworpen - Yoko Gake (5e)

offerworpen – Yoko Gake (5e)

 

 

offerworpen – Yoko Gake (5e)

 

 

 

offerworpen – Tani Otoshi (6e)

 

 

offerworpen – Tani  Otoshi (6e)

 

 

 

 

offerworpen - Sumi Gaeshi (7e)

offerworpen – Sumi Gaeshi (7e)

 

 

offerworpen – Sumi Gaeshi (7e)

 

 

 

offerworpen - Uki Waza (8e)

offerworpen – Uki Waza (8e)

 

 

offerworpen – Uki Waza (8e)

 

 

 

 

offerworpen - Yoko Otoshi (10e)

offerworpen – Yoko Otoshi (10e)

 

 

offerworpen – Yoko Otoshi (10e)

 

 

 

 

offerworpen - Ura Nage (12e)

offerworpen – Ura Nage (12e)

offerworpen - UraNage-1

offerworpen – UraNage-1

 offerworpen – Ura Nage (12e)

 

 

 

offerworpen - Yoko Guruma (13e)

offerworpen – Yoko Guruma (13e)

 

 

offerworpen – Yoko Guruma (13e)