Huishoudelijk reglement Judo Heumen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN JUDOVERENIGING ‘HEUMEN’

ARTIKEL 1
Het bestuur bestaat nog uit 3 leden.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
De voorzitter heeft de leiding van de vereniging; hij presideert en leidt de vergaderingen.
De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie, het verzenden van aankondigingen voor de vergaderingen, het bijhouden der notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, het opmaken van het jaarverslag en de verzorging van het archief.
De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging.
De ledensecretaris is belast met het opmaken en bijhouden van de ledenlijst.

Onderstaande rollen worden op dit moment niet meer vervuld:
De vice-voorzitter, de 2e secretaris en de 2e penningmeester nemen bij ontstentenis of belet van respectievelijk de voorzitter, secretaris en penningmeester hun functies waar.  

Een bestuurslid mag voor zijn werkzaamheden geen vergoeding uit de kas ontvangen (tenzij onder goedkeuring van de algemene ledenvergadering).

ARTIKEL 2
Het bestuur maakt een rooster van aftreden op, zodanig dat na 6 jaar alle bestuursleden eenmaal zijn afgetreden; de penningmeester en de secretaris treden niet gelijktijdig af.
Een bestuurslid kan door de algemene ledenvergadering worden geschorst bij vergaande nalatigheid in de waarneming van zijn functie, in geval van benadeling van de vereniging of in geval van schromelijke overtredingen van de bepalingen der statuten of van dit reglement.

ARTIKEL 3
De bestuursleden zijn steeds herkiesbaar.

ARTIKEL 4
In tussentijdse vacatures in het bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

ARTIKEL 5
Het dagelijkse bestuur is belast met de dagelijkse leiding en kan in spoedeisende gevallen namens het gehele bestuur optreden. De onder deze omstandigheden genomen besluiten moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering worden bekrachtigd.

ARTIKEL 6
Het bestuur vergadert minimaal eenmaal in de 8 weken of zo dikwijls als een bestuurslid dit noodzakelijk acht.

ARTIKEL 7
Bestuursvergaderingen worden uitgeschreven op een termijn van ten minste vijf dagen, ledenvergaderingen op een termijn van ten minste 14 dagen.

ARTIKEL 8
In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan deze termijn verkort worden tot respectievelijk twee en vijf werkdagen.

ARTIKEL 9
De bestuursvergadering kan niet worden gehouden, wanneer niet ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig is.

ARTIKEL 10
De voorzitter roept de vergadering bijeen, hetzij uit eigen initiatief, hetzij op verzoek van een bestuurslid. De voorzitter bepaalt de datum, de plaats en het tijdstip van de vergadering.

ARTIKEL 11
Bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering. Kandidaten worden gesteld door het bestuur of door tien leden gezamenlijk.

ARTIKEL 12
Opgave van een tegenkandidaat moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Dit moet uiterlijk twee werkdagen voor het houden van de vergadering.
Een kandidaatstelling is alleen geldig indien vóór de stemming wordt overlegd: een schriftelijke verklaring van de kandidaat is overlegd, waarin staat dat deze bereid is een eventuele verkiezing te aanvaarden; een lijst met tien leden die hem gemachtigd hebben toe te treden als bestuurslid.

ARTIKEL 14
Op de jaarvergaderingen worden in elk geval de navolgende punten behandeld:
jaarverslag van de secretaris, balans, winst- en verliesrekening, jaarverslag van de penningmeester, begroting voor het volgend jaar, voorstel van de kascommissie, goedkeuring van de jaarstukken en decharge van het bestuur en de verkiezing van nieuwe bestuursleden.

ARTIKEL 15
In de bestuursvergadering heeft ieder bestuurslid één stem. In de algemene ledenvergadering hebben alle leden stemrecht en wel ieder lid één stem. Voor juniorleden is een van de ouders of voogd stemgerechtigd. Juniorleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, maar nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen wordt schriftelijk en anoniem gestemd. Bij mondelinge stemmingen brengt de voorzitter het laatst zijn stem uit. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen.
Stemming bij acclamatie is alleen geldig indien er geen tegenvoorstellen, respectievelijk tegenkandidaten zijn ingekomen, indien het voorstel daartoe van de vergadering uitgaat en indien niemand zich daartegen verzet. Over onderwerpen welke niet op de agenda voorkomen kunnen geen besluiten worden genomen, tenzij de vergadering een voorstel met betrekking tot zulk een onderwerp tot een urgentievoorstel heeft verklaard.

ARTIKEL 16
De goedkeuring van de jaarstukken door de algemene ledenvergadering strekt tot décharge van het bestuur.

ARTIKEL 17
Voor het geven van kwijting en voor alle andere rechtshandelingen die een bedrag van € 250,– te boven gaan, is zowel de handtekening van de penningmeester, als die van de voorzitter vereist.


ARTIKEL 18
De ledenlijst wordt ingericht als een ledenregister, waarin behalve van de naam en het adres van ieder lid, van de datum van toetreding en uittreding door de ledensecretaris aantekening wordt gehouden. Alle desbetreffende mededelingen worden door de ledensecretaris geparafeerd en doorgestuurd naar de penningmeester, die een dubbel van de ledenlijst houdt.
Nadat de gegevens door hem verwerkt zijn, zendt hij de mededeling eveneens geparafeerd, naar de ledensecretaris terug, die deze in het archief opbergt.
Ieder jaar, vóór de jaarvergadering worden het origineel en het dubbel der ledenlijsten vergeleken en met elkaar in overeenstemming gebracht.

ARTIKEL 20
De trainer draagt een lid voor.
Het bestuur beslist over de toelating als lid. Degene die geweigerd wordt als lid heeft het recht om op de algemene ledenvergadering dat gedeelte bij te wonen dat over zijn toelating handelt. Hij mag het woord voeren in de algemene ledenvergadering over zijn toelating als lid. De algemene ledenvergadering beslist dan bij meerderheid van stemmen over het al dan niet toelaten als lid.

ARTIKEL 21
Een kandidaat-lid heeft recht op twee proeftrainingen, voordat tot een definitief lidmaatschap dient te worden overgegaan. Voordat aan de trainingen kan worden deelgenomen, is toestemming van de trainer vereist.

ARTIKEL 22
Weigering als lid kan gebeuren op grond van het feit dat de minimumleeftijd niet bereikt is, wanneer het lidmaatschap van het kandidaat-lid in strijd is met de belangen van de Judobond of de vereniging of vanwege andere dringende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur.
Voor judoleden geldt een minimumleeftijd van vier jaar. Voor de volleyballeden geldt een minimumleeftijd van zestien jaar.

ARTIKEL 23
Het bestuur kan een lid schorsen als voortzetting van het lidmaatschap in strijd is met de belangen van de Judobond of de belangen van de vereniging. Het bestuur beslist over de schorsing.
Degene die geschorst wordt heeft dezelfde rechten als degene die geweigerd wordt als lid; zie artikel 20 van dit huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 24
Het ledenjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Aanmelding kan geschieden gedurende het jaar. Afmelding dient te geschieden voor 1 januari of 1 juli

ARTIKEL 25
Overal waar dit reglement tekort schiet, beslist het bestuur

Aldus besloten d.d. 2 mei 2003
Was getekend het bestuur:

C. Beelen, voorzitter
G Haex, secretaris
M. van Summeren, penningmeester
M. Covers, ledensecretaris
P. Beelen, vice-voorzitter
W. Lamers, 2e secretaris

 

Actuele samenstelling bestuur per 01-01-2018

P. Brons, voorzitter
M. de Cort, secretaris
M. de Cort, waarnemend penningmeester per 16-02-2018