Contributie

De contributie voor de leden is vastgesteld op €13,00 per maand voor jeugdleden en

€13,00 per maand voor senioren. De penningmeester stelt het zeer op prijs als de contributie per half jaar wordt overgemaakt. Het jaar loopt bij de judovereniging van januari tot en met december.

Het rekeningnummer van de vereniging is NL28 RABO 0122 0031 44, Rabobank Heumen.

Vermeldt u duidelijk voor welk lid u de contributie overmaakt, anders is het voor de penningmeester ondoenlijk de administratie up-to-date te houden.